SUDABİS Nedir ?

Sudabis, işletmelerin su, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerini, envantere ait öznitelikler ve şebekenin bağlantısallık bilgileri ile, dijital ortama tutulmasını ve yönetilmesini sağlayan, kurumdaki diğer iş süreçleri ve bilgi sistemleri ile entegre çalışan yeni nesil CBS tabanlı bir sistemdir. Abone, SCADA, İşletme-Bakım-Arıza, Planlama, Modelleme, Çağrı Merkezi ve benzer bir çok sistemin canlı olarak entegre edildiği bu sistemde, bakım-onarım-arıza operasyonlarından hangi abonelerin etkilenebileceği, herhangi bir yerin suyunu kesmek için hangi vanaların kapatılacağın gibi analizler kolay ve doğru şekilde yapılabilir. İşletmeyi daha verimli yönetmek için nerede ne kadar su tüketiminin olduğu, abone başına su tüketimlerinin, bina, sokak, mahalle, zon bazında raporlanabilir.

sudabis-isaret

Abone Entegrasyonu

Abone Entegrasyonu, veritabanı seviyesinde abonelerin adreslerinden harita üzerine işaretlenmesi ve Abone numarası, Adres ve şebeke ilişkisi seviyelerinde CBS ile entegre edilmesini kapsar.

Bu konudaki çalışmalar 4 aşama ile özetlenebilir:

1. Abone adreslerinin güncellenmesi ve kontrolü: UAVT standartlarına göre düzenlemesi yapılarak Eski/Yeni sokak isimleri, Mahalle isimleri ve ilçe isimleri düzenlenmektedir.

2. Haritaya Yerleştirme: UAVT Adres standartları kazandırılmış Abone verilerinin harita üzerine yerleştirilmesi (Geocoding). Bu çalışmada UAVT ile eşleştirilmiş Başarsoft Altlık verileri (Yol orta, Mahalle, Bina, Bina giriş) veya varsa kurumun elindeki numarataj verileri kullanılarak abonelerin koordinatlandırılması işlemi yapılmaktadır.

3. Abone Sayısı/Hane Sayısı Kontrolü: Haritalandırılmış Abonelerin Kontrolleri aşamasında adres kontrollerinin yanı sıra UAVT den elde edilen bina içindeki daire sayıları ile abone sayıları karşılaştırılarak binadaki eksik ya da fazla abonelerde kontrol edilmektedir.

4. Abone Bilgi Sistemi ilişkili analizler: Tüketim, Abone Türü, vb istenen bilgilerinin harita üzerinde tematik, grafik vb şekillerde raporlanması ve analiz edilmesini sağlar.

Şebeke Sayısallaştırma

Kurumun elinde olan tüm şebeke bilgilerinin harita üzerinde bütünleştirilmesi ve eksiklerin tespiti yapılması gereken en önemli çalışmadır.

Şebeke sayısallaştırması 4 aşamada gerçekleştirilebilmektedir:

 

1. Şebeke envanteri analizi şebeke verilerinin ne kadarının pafta ne kadarının sayısal ortamlarda tutulduğu, verilerin nerelerde saklandığı, şebeke verilerinin hangi hiyerarşi ile sayısallaştırılması gerektiği, hangi katmanların olması gerektiği konusunda ön analiz çalışması yapılmalıdır.

2. Paftalar taranıp sayısal ortama aktarılmalıdır.

3. Şebeke verilerinin CBS ortamında sayısallaştırılması gerekmektedir.

4. Eksik şebeke hatları ve özniteliklerin sorgulanıp raporlanması

Uydu-Adres-İmar Katmanları

Kurumun kendine ait veya Belediye, Tapu vb kurumlardan temin edilen/edilecek Uydu görüntüleri, Halihazır Harita, İmar, Kadastro verileri hem görüntüleme hem de arayıp bulacak şekilde sisteme eklenir. Kurumun elinde Güncel sokak haritası yoksa, Başarsoft’a ait Adres ve Sokak haritarı işin başından itibaren kullanılabilir.